People list (A - O)

Person The number of albums The number of singles The number of lyrics The number of musics The number of performances The number of participants(Band) The number of books
Yukio Aoshima 1
Nobuyuki Aoyagi 1
Yoko Aki 1
Yu Aku 6
Yumi Adachi 1 10
Yumi Arai 1 1
Toshio Araki 3
Tomoaki Arima 9
Mieko Arima 1
Haruhiko Ando 1 2 2 5
Seiji Ishikawa 7
Keiichi Ishibashi 2
Izutsuya 4
Taku Izumi 1 1
Shigeru Izumiya 1 2 1 10
Hiromasa Ijichi 10 17 2
S.Itoi 1
Daisuke Ito 1
Masahiro Inaba 2 2
Tadao Inoue 1
Chihiro Imai 1 1
Naoyuki Irie 1
Kazuhiko Iwami 2
Masayuki Ue 1
Ryudo Uzaki 1
Takayoshi Umeno 2
H. David 1 1
L←→R 1
Makoto Oishi 1
Gen Ogimi 6
Nobutaka Okubo 1
Yoichi Okura 1
Noriaki Osawa 1
Katsumi Ohmura 1
Eiji Ogata 5
Masashige Ogata 1
Youichi Okabe 2
Okamoto OK Sadayoshi 1 1
Ginji Ogawa 4
Kaori Okui 2
Akira Okumura 2
OJISAN! 1

Other data